หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการการรับสินบน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรากรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2